Купи продукт от Lidl в периода от 07.03 до 03.04.2024 г.

Регистрирай номера на касовия бон ТУК

Може да спечелиш 1 от 20 уреда на марката SMEG по твой избор

Регистрирай се!

Играта на Milde приключи на 03.04.2024 г.
Благодарим за проявения интерес и очаквайте скоро нови изненади от нас!

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

Купи продукт

от Lidl

Регистрирай
номера на
касовия бон ТУК

Може да спечелиш
1 от 20 уреда SMEG
по твой избор

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

Регистрирай касов бон! Период на играта – от 07.03. до 03.04.2024 г.

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „MILDE“


1. Организатор

1.1. Играта на „Milde“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул. "Коломан" № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg и телефон за получаване на информация за играта: 0888422896 (според тарифния план на абоната), в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила за провеждане и участие в Игра на „MILDE“ („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.milde.bg . Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.milde.bg . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „Milde“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 07.03.2024г. и продължава до 23:59 часа на 03.04.2024г.

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта немогат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти с търговска марка “Milde“ .

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: В периода на Играта да закупи продукт/и с търговска марка „Milde“ от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – www.milde.bg ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (приема се и регистрация с номер на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS[1] );

Важно! Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Касовият бон (съответно неговото дигитално копие) следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „Milde“! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД!;

в) избор на една от трите вида награди, описани в т. 6.1., чрез съответното падащо меню в интернет страница (потребителите нямат възможност да избират конкретен цвят на наградата);

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, запознат/а е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.milde.bg .

5.2.След направена регистрация в интернет страницата на Играта и първоначално посочена награда, участникът няма право да променя избора на награда, която е заявил, че желае да спечели. Изборът на награда не може да бъде променян и с последващо регистриране на нови касови бонове (съответно техните дигитални копия).

5.3.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.4.Регистрираните касови бонове(съответно техните дигитални копия) подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон (съответно неговото дигитално копие) се счита за невалиден.

5.5. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Двадесет (20) печеливши участници ще могат да спечелят по свой избор една от следните награди - кухненски уреди SMEG, а именно:

  • - Блендер SMEG BLF01PBEU 50's Style, 1.5 л. кана, 800 W;
  • - Еспресо кафемашина SMEG ECF01PBEU 50's Style, 15 бара, 1350 W;
  • - Цитрус преса SMEG CJF11PBEU 50's Style, 70 W;

Снимките, използвани в рекламните материали за Играта са само илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или друга замяна. Не се допуска избор на цвят на спечелена награда, както и промяна в направения избор при регистрация за участие.

6.2.Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 6.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон (съответно неговото дигитално копие) за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Нито един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта.

6.3.2. Един касов бон (съответно неговото дигитално копие), без значение за колко броя закупени продукта „Milde“, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на участващия продукт, касовият бон (съответно неговото дигитално копие) се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила и извън срока на Играта посочен в чл.2.

6.4. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извърши на 05.04.2024 г., чрез софтуер, на случаен принцип, измежду всички успешно регистрирали се за участие в Играта.Самотообявяване на печелившите се извършва до 72 часа от датата на тяхното изтегляне, съгласно посоченото в т.6.5.1. по-долу.

6.4.1. Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и 5 резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.5.1. в петдневен срок ; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи за проверка на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.5.1. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

6.5. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни след изтегляне на печелившите участници съгласно т. 6.4. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.milde.bg . Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност и защита на личните данни (пример :+359887 123***).

6.5.1.Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888422896, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението , ще трябва да посочат трите си имена, ЕГН, точен адрес и телефонен номер за доставка на спечелената награда. В случай че спечелилият не се обади в посочения срок, той ще бъде потърсен по телефона еднократно от Изпълнителя и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

6.5.2. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.5.1. по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да получи наградата си, същият губи право да получи наградата.

6.5.4. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице, с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне за справка касов бон (съответно неговото дигитално копие), с който участникът е спечелил наградата .

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.milde.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта, Лидл и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон (съответно неговото дигитално копие), както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът, “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят, нито “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят, нито “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон (съответно неговото дигитално копие) е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят, нито “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са задължителни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1. Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.milde.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Лидлне съхранява и не обработва лични данни на участниците в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителностот съответния участник в Играта, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.milde.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и, в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3.Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

9.4.Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5.Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.milde.bg.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com .

9.8.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg .

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.[1] Lidl Plus е безплатно мобилно приложение, разработено от ЛИДЛ. Условията за регистрация, използване и поддръжката на приложението се определят изцяло от ЛИДЛ. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност и не гарантират, че достъпът до приложението и възможността за регистрация за участие в Играта, чрез дигитален касов бон ще бъдат непрекъснати, сигурни и свободни от грешки. За повече информация относно условията за ползване на приложението, моля посетете: https://www.lidl.bg/lidl-plus .

Печеливши

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!