Условия за ползване

Получавайки достъп до страниците на сайта milde.bg вие се съгласявате със следните условия.

Ако не се съгласявате с тях, трябва да имате предвид, че няма да Ви бъде позволено да използвате сайта.

Съдържанието на страниците на сайта на Фикосота Синтез ООД са защитени с авторското право на „Фикосота Синтез“ ООД . Фикосота синтез, в качеството си на собственик на сайта си запазва всички права на ползване на сайта, включително и тези, които изрично не са описани тук, остават единствено и само за ползване от „Фикосота синтез“ ООД.

„Фикосота синтез“ ООД забранява извършването на следните действия от ползвателите на сайта: Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на „Фикосота Синтез“ ООД, освен в изрично уредените случаи в настоящите условия.

„Фикосота Синтез“ ООД се съгласява да сърфирате из нейните Интернет страници на вашия компютър или разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за ваша лична употреба и не с цел повторно разпространение, освен ако за не е дадено писменото съгласие на „Фикосота Синтез“ ООД, Отделни документи в нашия сайт могат да бъдат подчинени на допълнителни, посочени там, условия.

Използването на този сайт и неговото съдържание, е позволено за лична, нестопанска цел. Употребата на изявления за пресата и други документи, класифицирани като такива за общо достояние, е разрешено само тогава, когато е посочен източника на информацията.

Този сайт и съдържанието му се предоставят за ваше удобство. Съдържанието на страниците на Фикосота Синтез ООД в глобалната мрежа се дава на принципа “във вида, в който е” и “във вида, в който е налично”. Фикосота Синтез ООД не гарантира, че страниците на нейния сайт ще са непрекъснато на разположение, нито че няма да съдържат грешки. Фикосота Синтез ООД си запазва правото да поправя страниците си или де прекратява достъпа до тях във всеки един момент. НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, БИЛО ТО ИЗРАЗЕНИ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ЗА НЕНАРУШВАНЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДИМОСТ ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА ЩЕТИ..

Чрез предоставяне на материали на който и да е от нашите сървъри, например по електронната поща или чрез страниците на Фикосота Синтез ООД в глобалната мрежа, Вие се съгласявате, че:

  (a) материалите няма да съдържат каквито и да било елементи, които са незаконни или по други причини са неподходящи за публикуване;
 (б) че ще положите достатъчни усилия за проверката и отстраняването на каквито и да било вируси или други вредни или разрушаващи сайта компоненти преди да изпратите даден материал, както и че

(в) сте собственик на материала или имате неограниченото право да ни го предоставите и Фикосота Синтез ООД може да публикува този материал безплатно и/или да го прилага (него или каквито и да било концепции, описани в него) в своите продукти без при това да носи каквато и да е отговорност или задължения; и (г) съгласявате се да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и се задължавате да ни обезщетите в случай, че трета страна предяви иск срещу нас във връзка с подадения от вас материал.

Фикосота Синтез ООД може  да  преглежда съдържанието на материалите, изпращани от потребителите на страниците на сайта и не носи отговорност за него. Във всеки един момент и по свое усмотрение Фикосота Синтез ООД може да премахне дадено съдържание, изпратено от потребител.

Milde е регистрирана търговска марка на Фикосота Синтез ООД. Имената на продуктите на Фикосота Синтез ООД представляват запазени търговски марки, или са регистрирани търговски названия на Фикосота Синтез ООД. Други, упоменавани в настоящото имена на продукти или фирми, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. Достъпът ви до настоящия сайт не трябва да се тълкува като придобиване, лишаване от право на възражения или др., на каквито и да било лицензи или права за използване на каквито и да било търговски марки, които присъствуват в страницата, без предварителното писмено разрешение на Фикосота Синтез ООД или на третата страна – собственик.

Авторски права © Фикосота Синтез ООД . Всички права са запазени.